Masashi and Miyuki
Wedding Party
2016​​​​​​​
Poster
Art Direction & Design: Yoshiyuki Kanesaka
Client: Masashi Miyano & Miyuki Miyano